عدد رینولدز یا شاخص جریان / ثابت ابزار دبی متر

عدد رینولدز یک پارامتر بدون مرز است که به عنوان یک شاخص برای مشخص کردن نوع جریان یک سیال در جریان داخل یک لوله مورد استفاده قرار می گیرد. این عدد به قطر لوله، شدت جریان و لزجت سیال مرتبط می باشد.

اول از همه، عدد رینولدز برای تمیز دادن شکل جریان سیال بین تربیولنت (تلاطمی یا آشفته) از لامینار (آرام یا موازی) استفاده می گردد. بطور مثال، جریان با عدد رینولدز 3200 یا بیشتر می تواند به عنوان جریان توربولنت در نظر گرفته شود. البته باید در نظر داشت که بین جریانهای توربولنت و لامينار عدد رینولدز دارای یک ترانزیشن یا گذار می باشد.

عدد رینولدز برابر است با (Re = ρvd/μ) جایی که v سرعت جریان، ρ دانسیته، μ ضریب ویسکوزیته و d قطر لوله می باشد. زمانی که عدد رینولدز بزرگ می باشد به این معناست که نیروی اینرسی غالب بوده و جریان بصورت تلاطمی می باشد. بطور عمومی و کلی Re < 2000 به معنای جریان آرام و لامینار و Re > 4000 به معنای جریان متلاطم و توربولنت می باشد. Re = 2000 تا 4000 منطقه گذار و بینابینی است.

برخلاف سایر انواع فلومتر که برای افزایش دقت اندازه گیری جریانی آرام و لامینار را می طلبند فلومتر های ورتکس یا گردابی جهت سنجیدن دبی به جریان عبوری حالت تربیولنت می دهند. در این نوع فلومتر ها عدد رینولدز باید عدد بالایی باشد. رسیدن به این عدد بالای قید شده در مشخصات دستگاه های ورتکس نیاز به داشتن کنترل بر خواص فیزیکی سیال مانند ویسکوزیته، دانسیته و یا حداقل افزایش شدت جریان سیال عبوری از داخل فلومتر می باشد. تغییر قطر لوله و یا DN فلومتر گزینه دیگر قابل تغییر برای رسیدن به عدد رینولدز موثر می باشد. 

بعنوان مثال فلومتر ورتکس شرکت اندرس (Prowirl 73) نیاز به عدد رینولدز بالاتر از 20000 دارد در غیر این صورت با خطای اندازه گیری جریان مواجه می گردد، حال آنکه فلومتر آلتراسونیک همان شرکت (Prosonic 93) نیاز به عدد رینولدز زیر 10000 دارد.

در صورتی که برای انتخاب فلومتر ورتکس مردد هستید و یا می خواهید فلومتر ورتکس با DN مناسب را انتخاب کنید بهتر است قبلا عدد رینولدز سیال عبوری از سیستم خود را محاسبه نمایید. جهت محاسبه عدد رینولدز می توانید از محاسبه کننده آنلاین موجود در این لینک بهره گیری بنمایی. 

منبع:

The influence of Reynolds number on the accuracy of the flow meter

 Photo by Frank Cone & Creative png from pngtree.com/

https://bdih-prod-assetcentralapi-assetcentral-rest-srv.cfapps.eu10.hana.ondemand.com/files/DLA/4E4EDBF63F2E096DE10000000A35E042/BA00070DEN_1311.pdf

https://bdih-prod-assetcentralapi-assetcentral-rest-srv.cfapps.eu10.hana.ondemand.com/files/DLA/4EBA7D285CFF917EE10000000A35E042/BA00096DEN_1311.pdf

مقاله قبلی

× در واتساپ در ارتباط باشید