سایزینگ فلومتر ها | انتخاب سایز فلومتر بر اساس دبی

در این مقاله به جداول و فرمولها و روشهای محاسبه و انتخاب سایز فلومتر مورد نیاز برای دبی لازم به تفکیک نوع فلومتر و جنس سیال (دبی مایع یا گاز) پرداخته شده است.

  1.  مس فلومتر | فلومتر جرمی
  2. فلومتر مغناطیسی
  3. فلومتر ورتکس یا گردابی
  4. فلومتر آلتراسونیک

1- مس فلومتر | فلومتر جرمی

متغیر اندازه گیری شده متغیرهای اندازه گیری مستقیم

• جریان جرمی
• دانسیته
• درجه حرارت

متغیرهای اندازه گیری شده محاسبه شده

• جریان حجمی
• جریان حجمی اصلاح شده
• دانسیته مرجع

محدوده اندازه گیری:

محدوده اندازه گیری مایعات

DN Measuring range full scale values min(F) to max(F)  

[mm] 

[in]
[kg/h]
[lb/min]
8 ³⁄₈ 0 to 2 000 0 to 73.50  
15 ½ 0 to 6500 0 to 238.9  
25 1 0 to 18 000 0 to 661.5  
40 0 to 45000 0 to 1654  
50 2 0 to 70000 0 to 2573  
80 3 0 to 180000 0 to 6615  

 

محدوده اندازه گیری گازها

مقادیر فول اسکیل یا مقیاس کامل به چگالی گاز بستگی دارد و با فرمول زیر قابل محاسبه است:
mmax(G) = m max(F) · ρG : x

m max(G) حداکثر مقدار مقیاس کامل برای گاز [کیلوگرم در ساعت]
m max(F) حداکثر مقدار مقیاس کامل برای مایع [کیلوگرم در ساعت]
m max(G) < m max(F) m max (G) هرگز نمی تواند بیشتر از m max (F) باشد
ρG چگالی گاز در [kg/m³] در شرایط عملیاتی
x ثابت وابسته به قطر اسمی
DN x  

[mm] 

[in]
[kg/m³]
 
8 ³⁄₈ 60  
15 ½ 80  
25 1 90  
40 90  
50 2 90  
80 3 110  

مثال: محاسبه برای گاز

• سنسور: Promass F, DN 50
• گاز: هوا با چگالی 60.3 kg/m³ (در دمای 20 درجه سانتی گراد و 50 بار)
• محدوده اندازه گیری (مایع): 70,000 کیلوگرم در ساعت
• x = 90 کیلوگرم بر متر مکعب (برای Promass F، DN 50)

حداکثر مقدار ممکن در مقیاس کامل:

m max(G) = m max(F) · ρG: x = 70,000 kg/h · 60.3 kg/m³: 90 kg/m³ = 46900 kg/h

محدودیت جریان:

قطر اسمی را با بهینه سازی بین محدوده جریان مورد نیاز و افت فشار مجاز انتخاب کنید.

• حداقل مقدار توصیه شده در مقیاس کامل تقریباً 1/20 از حداکثر مقدار مقیاس کامل می باشد.
• در اکثر کاربردها، 20 تا 50 درصد از حداکثر مقدار مقیاس کامل را می توان ایده آل در نظر گرفت.
• برای محیط های ساینده (مانند مایعات با مواد جامد) باید یک مقدار کم از مقیاس کامل انتخاب شود: سرعت جریان < 1 m/s (< 3ft/s).

برای اندازه گیری گاز قوانین زیر اعمال می شود:
• سرعت جریان در لوله های اندازه گیری نباید از نصف سرعت صوت (0.5 ماخ) تجاوز کند.
• حداکثر جریان جرمی به چگالی گاز بستگی دارد: فرمول بالا

منبع: سایت شرکت اندرس + هاوزر

2- فلومتر مغناطیسی

قطر لوله و سرعت جریان، قطر اسمی سنسور را تعیین می کند. سرعت جریان بهینه بین 2 تا 3 متر بر ثانیه (6 تا 10 فوت بر ثانیه) است. علاوه بر این، سرعت جریان (v) باید با خواص فیزیکی سیال مطابقت داشته باشد:

• v< 2 m/s (6 ft/s): برای سیالات ساینده که جامدات باعث رسوب نمی شوند (مانند شیر آهک)
• v > 2 m/s (6 ft/s): برای سیالاتی که انباشته می شوند (مثلاً لجن فاضلاب)
• v > 2 m/s (6 ft/s): برای لجن ساینده با محتوای ماسه یا سنگ زیاد و جاهایی که جامدات به راحتی باعث رسوب می شوند (مثلاً دوغاب سنگ معدن)!
توجه داشته باشید!
در صورت لزوم می توان سرعت جریان را با کاهش قطر اسمی سنسور با استفاده از مبدل ها افزایش داد.

مقادیر مشخصه سرعت جریان – Promag S (واحد متریک) 
Nominal
diameter
Recommended flow rate Factory settings 
mm min./max. full scale value v ≈ 0.3 or 10 m/s Full scale value
(v ≈ 2.5 m/s)
Pulse value
(≈ 2 pulse/s)
Low flow cut off
(v ≈ 0.04 m/s)
15  4 – 100 dm3/min 25 dm3/min 0.20 dm3 0.5 dm3/min
25 9 – 300 dm3/min 75 dm3/min 0.50 dm3  1 dm3/min
32 15 – 500 dm3/min 125 dm3/min  1.00 dm3  2 dm3/min
40 25 – 700 dm3/min 200 dm3/min  1.50 dm3 3 dm3/min
50 35 – 1100 dm3/min 300 dm3/min 2.50 dm3  5 dm3/min
65 60 – 2000 dm3/min 500 dm3/min  5.00 dm3  8 dm3/min
80 90 – 3000 dm3/min 750 dm3/min   5.00 dm3  12 dm3/min
100 145 – 4700 dm3/min  1200 dm3/min 10.00 dm3 20 dm3/min
125 220 – 7500 dm3/min 1850 dm3/min 15.00 dm3  30 dm3/min
150 20 – 600 m3/h  150 m3/h  0.025 m3  2.5 m3/h 
200 35 – 1100 m3/h 300 m3/h  0.05 m3 5.0 m3/h
250 55 – 1700 m3/h  500 m3/h  0.05 m3 7.5 m3/h 
300  80 –  2400 m3/h  750 m3/h 0.10 m3 10 m3/h
350 110 – 3300 m3/h  1000 m3/h   0.10 m3  15 m3/h 
400 140 – 4200 m3/h  1200 m3/h  0.15 m3  20 m3/h 
450 180 – 5400 m3/h  1500 m3/h  0.25 m3  25 m3/h 
500 220 – 6600 m3/h 2000 m3/h 0.25 m3 30 m3/h
600 310 – 9600 m3/h 2500 m3/h 0.30 m3 40 m3/h

نکته!

فلومتر مغناطیسی برای گازها استفاده نمی گردد.

منبع: سایت شرکت اندرس + هاوزر

3- فلومتر ورتکس

محدوده اندازه گیری به سیال و قطر لوله بستگی دارد.

شروع محدوده اندازه گیری به چگالی و عدد رینولدز بستگی دارد (Re (minimum) = 4000، Re (linear) = 20 000). عدد رینولدز بدون بعد است و نسبت نیروهای اینرسی سیال به نیروهای ویسکوز آن را نشان می دهد. برای مشخص کردن جریان استفاده می شود. برای اطلاع از نحوه محاسبه عدد رینولدز به مقاله “عدد رینولدز یا شاخص جریان – reynolds number” مراجعه کنید.

Meter Size
[mm]
Liquid [m3/h] Gas [m3/h]
15
25
40
50
80
100
150
200
250
300
0.5 تا 6.0
0.8 تا 18.0
2.4 تا 48.0
3.0 تا 70.0
8.0 تا 170.0
10.0 تا 270.0
30.0 تا 630.0
70.0 تا 1100.0
70.0 تا 1700.0
135.0 تا 2400.0
4.0 تا 24.0
15.0 تا 150
30.0 تا 390.0
40.0 تا 500.0
100.0 تا 1200.0
150.0 تا 1900.0
300.0 تا 4500.0
250.0 تا 8000.0
800.0 تا 14000.0
1400.0 تا 20000.0

منبع: ABB

3- فلومتر آلتراسونیک

سرعت جریان متغیر اندازه گیری شده (تفاوت زمان عبور متناسب با سرعت جریان)
محدوده اندازه گیری محدوده اندازه گیری مایعات
معمولاً v = 10- تا 10 متر بر ثانیه (32- تا 32 فوت بر ثانیه) با دقت مشخص شده

DN  
25 0 to 300 dm3/min
40 0 to 750 dm3/min
50 0 to 1100 dm3/min
80 0 to 3000 dm3/min
100 0 to 4700 dm3/min
150 0 to 10 m3/min
200 0 to 20 m3/min
250 0 to 30 m3/min
300 0 to 40 m3/min

فلومتر آلتراسونیک برای گازها استفاده نمی گردد.
منبع: سایت شرکت اندرس + هاوزر

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی واژه ها و اصطلاحات تخصصی در ابزاردقیق و اتوماسیون Accuracy (دقت): درجه انطباق اندازه گیری یک ابزار با مقدار واقعی کمیت مورد اندازه گیری. Accuracy Class (کلاس دقت): یک سیستم طبقه بندی که میزان...

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند عبارتند از: در این مقاله سعی می گردد تا خلاصه ای از فعالیت های ابزاردقیق را برای علاقه مندان به این رشته را فراهم آوریم. تکنسین‌های ابزاردقیق در موضوعات گسترده‌ای مرتبط با سازوکاری صنعتی و سیستم‌های...

مراحل جامع رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق

مراحل جامع رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق

مراحل جامعی برای رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق را آورده‌ام: 1. شناسایی مشکل: ابتدا سعی نمایید مشکلی را که با آن روبه رو هستید را با شفافیت هرچه تمامتر تعریف کنید. این مشکلات می توانند شامل خواندن‌های نادرست، نقص در عملکرد نمایشگر یا خطاهای ارتباطی باشد. 2....

نزدیک به شما

ارتباط آسان و مستمر با مشتریان هدف ماست

تلفن

09151211239 مهندس رضا تاج

ایمیل

واتساپ

واتساپ

اینستاگرام

اینستاگرام

× در واتساپ در ارتباط باشید