کالیبراسیون سنسور دما

اکثر دفترچه های راهنمای ابزار بیان می کنند که هیچ کالیبراسیونی برای سنسور دما وجود ندارد، اما سنسور دما باید بصورت دوره ای صحت سنجی گردد. این بررسی دقت و صحت سنجی حداقل یک بار در سال انجام می‌شود و تاریخ/اطلاعات بررسی صحت باید همراه دستگاه نگهداری می‌شود.

اگر تاریخ/اطلاعات بررسی دقت همراه دستگاه نباشد یا آخرین بررسی بیش از یک سال بوده است، دقت سنسور دما باید در ابتدای رویداد نمونه برداری بررسی شود. اگر ابزار دارای چندین سنسور دما باشد، همه سنسورها باید بررسی شوند.

این فرایند بررسی و صحت سنجی معمولاً در محل پروژه انجام نمی شود. اگر ابزار از یک شرکت اجاره ای تهیه شده باشد، شرکت اجاره دهنده باید بررسی کالیبراسیون را انجام داده و مستندات مربوط به ابزار را ارائه نماید.

روش کالیبراسیون:

  1. ظرفی را با آب پر کنید و دمای آب را کمتر از دمای بدنه آبی که باید اندازه گیری کنید تنظیم کنید. برای تنظیم دما از یخ یا آب گرم استفاده کنید.
  2. یک دماسنج شاهد (قابل ردیابی به مؤسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST)) و سنسور دمای دستگاه را در آب قرار دهید. صبر کنید تا هر دو قرائت دما تثبیت شوند.
  3. دو اندازه گیری را با هم مقایسه کنید. سنسور دمای دستگاه باید با اندازه گیری دماسنج مرجع با دقت سنسور مطابقت داشته باشد (به عنوان مثال ± O.2 درجه سانتیگراد). اگر اندازه گیری ها مطابقت نداشته باشند، ممکن است دستگاه به درستی کار نکند و نیاز به مشورت با سازنده دارد.
  4. دمای آب را در دمایی بالاتر از بدنه آبی که باید اندازه گیری شود، تنظیم کنید.
  5. دو اندازه گیری را با هم مقایسه کنید. سنسور دمای دستگاه باید با اندازه گیری دماسنج مرجع با دقت سنسور مطابقت داشته باشد (مثلاً 0.20± درجه سانتیگراد). اگر اندازه گیری ها مطابقت نداشته باشند، ممکن است دستگاه به درستی کار نکند و نیاز به مشورت با سازنده دارد.

منبع : https://instrumentationtools.com/temperature-sensor-calibration-procedure/

 

× در واتساپ در ارتباط باشید