اندازه گیری فلوی یک ماده نیازمند فهم و شناخت کامل جزئیات فرایند  و ماده تحت اندازه گیری می باشد.کاربردهای فرایند ممکن است شامل فلوی گازها،مایعات،جامدات،و یا ترکیبی از اینها باشد.

این مواد با توجه به ماهیت فرایند ممکن است در میان لوله ها و یا کانال ها جاری شوند.دو عامل مهم که مناسب ترین روش برای اندازه گیری فلوی یک کاربرد را تعیین می کنند،مقدار فلو و نوع ماده تحت اندازه گیری می باشد.

با استفاده از اصطلاحاتی چون فوت بر ثانیه،گالن در دقیقه ،فوت مکعب در دقیقه یا تن در ثانیه می توان نرخ فلوی یک ماه را توصیف کرد.یکی از مهم ترین فاکتورها در کاربردهای اندازه گیری فلو،انتخاب واحد برای نمایش نرخ فلو است،به طوری که مطابق با نمایش مورد نیاز فرایند،واحد تغییر می کند.برای سنجش فلو چندید روش وجود دارد که از آن جمله می توان نرخ فلو،نرخ فلو حجمی و نرخ فلو جرمی را نام برد.

نرخ فلو (Flow Rate) 

واحد اندازه گیری استفاده شده برای بیان نرخ فلو در حقیقت به سرعت فلو و یا به عبارتی میزان سرعت حرکت ماده اشاره دارد.نرخ فلو میزان فاصله ای است که یک ذره از یک ماده در یک دوره معین از زمان حرکت می کند.معمولا برای اندازه گیری نرخ فلو از واحد فوت بر ثانیه استفاده می شود.اگر یک ثانیه طول بکشد تا یک مولکول از سیال درون لوله از نقطه A به نقطه B  برسد و فاصله بین این دو نقطه 10فوت باشد نرخ فلوی سیال درون لوله معادل 10 فوت بر ثانیه خواهد بود.

.

همچنین ممکن است علاوه بر محاسبه ی نرخ فلوی بین نقاط،لازم باشد حجم کل سیالی که در طی یک دوره زمانی خاص از میان لوله عبور کرده است،محاسبه شود.

نرخ فلوی حجمی (Volumetric Flow Rate)

حجم سیال عبوری از یک نقطه در طی یک دوره از زمان را نرخ فلوی حجمی می گویند.نرخ فلوی حجمی را معمولا برحسب گالن در دقیقه (GPM) یا فوت مکعب در ثانیه بیان می کنند.

یکی از راه های اندازه گیری فلوی حجمی،انتقال یک حجم خاص از سیال از مخزنی به مخزن دیگر  و سنجش زمان این پروسه می باشد.اگر برای انتقال 500 گالن سیال از مخزنی به مخزن دیگر 2 دقیقه  زمان لازم باشد،نرخ فلوی حجمی معادل 250 گالن در دقیقه است.

به طور کلی ، استفاده از این روش در عمل  دارای محدودیت هایی می باشد.اکثر روش های اندازه گیری نرخ فلوی حجمی معمولا هنگامی اتخاذ می شوند که دو فاکتور سرعت فلو و قطر داخلی لوله مشخص باشد.جداولی وجود دارد که می توان با استفاده از آنها قطر داخلی سایز های مختلف لوله را تعیین کرد.

نرخ فلوی جرمی (Mass Flow Rate)

یکی دیگر از سیستم های اندازه گیری فلو که برای تعیین نرخ فلوی فرایند مورد استفاده قرار می گیرد،نرخ فلوی جرمی می باشد.در واقع ،نرخ فلوی جرمی مقدار جرم عبوری از یک نقطه ی خاص در طی یک دوره  زمانی را تعیین می کند.در هنگام اندازه گیری نرخ فلوی جرمی باید اثرات دما و فشار بر روی چگالی سیال را مورد نظر قرار داد.این مساله خصوصا در فرایندهایی که با گازها سر و کار داریم باید جدی گرفته شود. در چنین مواردی برای جبران سازی تغییرات چگالی  ناشی از دیگر متغیرهای فرایند باید تمهیداتی را در سیستم اندازه گیری مستقر کرد.

 

× در واتساپ در ارتباط باشید