برای واژه کالیبراسیون تعاریف زیادی وجود دارد.اما با توجه به تعاریف ISA،کالیبراسیون به معنای آزمونی است که در طی آن مقادیر مشخصی از کمیت تحت اندازه گیری را به ترانسدیوسر اعمال کرده و قرائت های خروجی متناظر با آنها را تحت شرایطی مشخص ثبت می کند.این تعریف قابلیت تنظیم ZERO و SPAN مطلوب را نیز شامل می شود.به تعبیری دیگر کالیبراسیون در واقع مقایسه ی تجهیز اندازه گیری  با تجهیز استاندارد دقت بالاتر می باشد که به منظور تشخیص و مرتبط کردن،تنظیم،اصلاح و مستندسازی صحت تجهیز ابزار دقیق در حال مقایسه انجام می پذیرد. کالیبراسیون یک دستگاه ابزار دقیق  معمولا در چند نقطه از رنج کالیبراسیون تجهیز چک و بررسی می شود.

منظور از رنج کالیبراسیون ناحیه ای است که بین دو محدوده قرار گرفته است و در آن یک کمیت خاص اندازه گیری،دریافت و یا ارسال می شود.رنج کالیبراسیون را توسط مقدار بالای رنج (URV)  ومقدار پایین رنج (LRV) بیان می کنند.به عنوان مثال وقتی که می گویند یک ترانسمیتر دما دارای رنج c 500∼1000 است.یعنی LRV  آن c° 500 و  URV آن  c° 1000  می باشد. در اینجا Span  برابر با  c° 500 خواهد بود.(500=500∼1000)

محدوده ها نیز با با مقادیر Zero  و Span  تعریف می شوند.مقدار Zero  انتهای پایینی رنج می باشد.اختلاف جبری مقادیر بالا و پایین رنج را نیز Span  می گویند.رنج کالیبراسیون ممکن است با رنج دستگاه متفاوت باشد.رنج دستگاه به قابلیت تجهیز اشاره دارد.به عنوان مثال ،یک ترانسمیتر فشار الکترونیکی را فرض کنید که رنج روی Nameplate آن  psi 0∼750 و خروجی آن 20∼4 mA کالیبره شوئ.به طوری که در حین کالیبراسیون ، مقدار ورودی Zero  برابر با 0 psi و مقدار خروجی Zero برابر با  4 mA می باشد.همچنین مقدار ورودی Span برابر با 300 psi و مقدار خورجی Span برابر با 20 mA است.

توجه داشته باشید در کارخانه جات مختلف ممکن است از اصطلاحات متفاوتی استفاده شود.مراقب باشید که هیچگاه قابلیت رنج پذیری را با رنج کالیبره شده بر روی تجهیز ابزاردقیق  اشتباه نگیرید.

هرتجهیز ابزار دقیق حداقل دارای یک ورودی و یک خروجی است . به عنوان مثال برای یک سنسور فشار به احتمال زیاد ورودی ما فشار سیال بوده و خروجی یک سیگنال الکتریکی می باشد. برای یک نشان دهنده لوپ (Loop indicator) ورودی ما یک سیگنال جریان 20∼4 mA بوده و خروجی یک صفحه نمایش قابل خواندن توسط اپراتور می باشد.برای یک درایو موتور الکتریکی ورودی یک سیگنال الکتریکی بوده و خروجی یک توان الکتریکی برای موتور خواهد بود.

کالیبراسیون و تنظیم رنج  دو کار مرتبط با یکدیگر هستند که بین سیگنال ورودی و سیگنال خروجی یک تجهیز ابزار دقیق مطابقت ایجاد می کنند.به عبارت ساده تر کالیبراسیون اطمینان می دهد که تجهیز ابزاردقیق ،متغیر (دما،فشار،فلو و …) تحت اندازه گیری یا تحت کنترل را با دقت  و به درستی حس می کند و تنظیم رنج یک رابطه و نسبت مطلوب را در بین ورودی و خروجی یم=ک تجهیز ابزار دقیق ایجاد می کند.

× در واتساپ در ارتباط باشید